Reklamace

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

I. Všeobecná ustanovení


Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího DUFY TRADE  s.r.o. IČ: 03866718, DIČ: CZ03866718, se sídlem Místecká 132, 739 21 Paskov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě. Spisová značka:  C 61651 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží.
Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.
Ke každému zboží zakoupenému u obchodní společnosti DUFY TRADE s.r.o. (dále jen prodávající) je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona.

1. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 

Reklamaci včetně odstranění vady DUFY TRADE s.r.o. vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

2. Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě která bude dle uvážení prodávajícího nutná pro odborné posouzení reklamovaného zboží. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

II. REKLAMACE


Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. V případě zjištění vady zboží kupujícím, reklamuje kupující zboží osobně v místě prodeje výrobku nebo elektronicky
(e-mailem a zasláním reklamovaného zboží). Kupující při reklamaci předloží platný doklad o nákupu.
Příslušný pracovník je povinen s kupujícím sepsat reklamační protokol, a to ve dvou vyhotoveních (jeden pro prodávajícího a jeden pro kupujícího). Reklamace bude ze strany prodávajícího vyřešena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak (povaha reklamace vyžaduje účast odborníka aj. …). Pokud kupující reklamuje vadu zboží, která se projevila buď přímo při montáži nebo až následně po ní, reklamuje kupující zboží vždy písemně. Pokud kupující zjistí vadu při montáži zboží, je povinen o tom ihned informovat prodávajícího. Reklamace nemusí být uznána
v plném rozsahu, jestliže zboží bude použito i přes jeho vadnost. K reklamaci je nutné předložit a sdělit prodávajícímu všechny informace vedoucí k vyřešení situace (např. vyjádření a potvrzení servisu).

III. PODMÍNKY UZNÁNÍ REKLAMACE


Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:
a) kupující musí vždy předložit úplný originál dokladu potvrzujícího nákup zboží
b) vždy musí být specifikována konkrétní vada
c) zboží musí být užíváno k činnosti přímo určené povahou zboží
d) zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují
f) vada nebyla způsobena násilným poškozením nebo nesprávným použitím výrobku
Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

IV. 

Speciální záruční podmínky

Protože mnoho autodílů jsou specifické součástky, při montáži nebo případné reklamaci je bezpodmínečně nutné dodržet určité postupy nebo doložit specifické dokumenty.

Kompresor klimatizace

pro úspěšnou reklamaci kompresoru klimatizace je vyžadováno, aby byla dodána kopie dokladu za opravu, ze které je jasně patrné, že výměna kompresoru klimatizace byla provedena následujícím způsobem:

  • Výměna vysoušeče
  • Výměna všech použitých částí (expanzní tryska, expanzní ventil atd.)
  • Vypláchnutí / vyčištění všech částí, které nebyly vyměněny, aby nedošlo k poškození nového kompresoru
  • Doplnění odpovídajícího množství předepsaného oleje

Někdy bývá kompresor dodán bez oleje. V takovém případě je před instalací nutné doplnit chybějící množství. Opravy systému klimatizace může provádět pouze osoba k tomu proškolená a musí postupovat dle pokynů výrobce vozidla.

Pokud nemůžete kompresor vrátit zazátkovaný (pro posouzení zbytkového oleje), je nutné provést kontrolu množství a typu oleje a tyto informace doložit.

V případě reklamace musí být veškeré procesy spojené s výměnou kompresoru (součásti, práce) zdokumentovány na konečném dokladu, který je nutné doložit.

Filtr pevných částic (DPF filtr)

pro úspěšnou reklamaci DPF filtru je nutné doložit následující:

  • výpis z diagnostiky
  • kopii velkého technického průkazu vozu, kde bylo DPF použito
  • informace o montáži DPF (adresa servisu, datum montáže a demontáže, stav km při montáži a při demontáži
  • všechny doklady a faktury

Později dodané podklady již není možné zúčtovat. Bez výše uvedených podkladů není možné posoudit oprávněnost reklamace.

Elektrické součásti (čidla apod.)

V případě závady na elektrických součástech vozidla je nutné vždy přiložit kopii technického průkazu a chybový výpis diagnostiky. Výpis z diagnostiky je požadován na veškeré elektronické díly (váhy vzduchu, EGR, AGR, lambda sondy, škrtící klapky, OE díly, snímače tlaku kola atd).


Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.4.2015.
Obchodní společnost DUFY TRADE s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto
reklamačního řádu.