Reklamace

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

I. Všeobecná ustanovení


Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího DUFY TRADE  s.r.o. IČ: 03866718, DIČ: CZ03866718, se sídlem Místecká 132, 739 21 Paskov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě. Spisová značka:  C 61651 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží.
Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.
Ke každému zboží zakoupenému u obchodní společnosti DUFY TRADE s.r.o. (dále jen prodávající) je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona.

II. REKLAMACE


Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. V případě zjištění vady zboží kupujícím, reklamuje kupující zboží osobně v místě prodeje výrobku nebo elektronicky
(e-mailem a zasláním reklamovaného zboží). Kupující při reklamaci předloží platný doklad o nákupu.
Příslušný pracovník je povinen s kupujícím sepsat reklamační protokol, a to ve dvou vyhotoveních (jeden pro prodávajícího a jeden pro kupujícího). Reklamace bude ze strany prodávajícího vyřešena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak (povaha reklamace vyžaduje účast odborníka aj. …). Pokud kupující reklamuje vadu zboží, která se projevila buď přímo při montáži nebo až následně po ní, reklamuje kupující zboží vždy písemně. Pokud kupující zjistí vadu při montáži zboží, je povinen o tom ihned informovat prodávajícího. Reklamace nemusí být uznána
v plném rozsahu, jestliže zboží bude použito i přes jeho vadnost. K reklamaci je nutné předložit a sdělit prodávajícímu všechny informace vedoucí k vyřešení situace (např. vyjádření a potvrzení servisu).

III. PODMÍNKY UZNÁNÍ REKLAMACE


Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:
a) kupující musí vždy předložit úplný originál dokladu potvrzujícího nákup zboží
b) vždy musí být specifikována konkrétní vada
c) zboží musí být užíváno k činnosti přímo určené povahou zboží
d) zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují
f) vada nebyla způsobena násilným poškozením nebo nesprávným použitím výrobku
Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

IV. ÚČINNOST


Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.4.2015.
Obchodní společnost DUFY TRADE s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto
reklamačního řádu.