Obchodní podmínky - Dufy.cz

Obchodní podmínky - Dufy.cz
Obchodní podmínky DUFY TRADE s.r.o.
 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  A POJMY
 
Podmínky blíže vymezují a upravují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost DUFY TRADE s.r.o., IČ: 03866718, DIČ: CZ03866718, se sídlem Místecká 132, 739 21 Paskov, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C 61651 a Kupujícího vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy.
Prodávající je obchodní společnost DUFY TRADE s.r.o., IČ: 03866718, DIČ: CZ03866718, se sídlem Místecká 132, 739 21 Paskov, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C 61651 vedeném u krajského soudu v Ostravě
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitel je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy - Reklamační řád  a s tímto výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti DUFY TRADE s.r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod. není-li zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II.    KUPNÍ SMLOUVA

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 
Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu věc za cenu platnou v době objednání, v ujednaném množství a jakosti, s vyjímkou případů, kdy jsou vyčerpány zásoby, nebo Prodávající ztratil schopnost plnit. Kupující bere na vědomí, že se mohou vyskytnout případy, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku technické chyby v informačním systému při zpracování cen. V takovém případě kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím nevznikne a prodávající obratem po zjištění technické chyby o této skutečnosti Kupujícího informuje.
 
 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

III.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
V případě, že je Kupujícím spotřebitel a smlouva je uzavřena distančním způsobem (na dálku, typicky pomocí internetu nebo telefonu), má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží
Spotřebiteli je umožněno odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy umístěného na internetových stránkách Prodávajícího. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu v elektronické podobě jeho přijetí.
Odstoupit je také možné korespondenčně zasláním formuláře Odstoupení od smlouvy na adresu provozovny: DUFY TRADE s.r.o., Vršovců1155/1, 70900 Ostrava-Mariánské Hory.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu na své náklady, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od Prodávajícího obdržel. Zboží musí spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně nepoškozeného originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, jež od Kupujícího obdržel na účet kupujícího.
Prodávající Však není povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu dříve, než spotřebitel předá Kupujícímu předmětné zboží nebo prokáže, že toto zboží odeslal.
Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy ve 14 denní lhůtě odstupuje.
Jestliže spotřebitel zvolil při vrácení zboží jiný než nejlevnější způsob dopravy nabízený prodávajícím, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůčikupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy ve výše uvedené lhůtě, jestliže:
a)    Objednal zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy
b)    Objednal zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
V případě odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží spotřebitel
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. zák., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.
Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho novému dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku – tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

IV.   PŘEPRAVNÍ A DORUČOVACÍ PODMÍNKY

Osobní odběr Kupující má možnost si vyzvednout zboží zdarma na pobočce (odběrné místo) prodávajícího.

Adresa pobočky: Vršovců 1155/1, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

Zaslání zboží přepravní službou

Objednané zboží je kupujícímu odesíláno smluvními přepravci. Přepravce a způsob dodání si může kupující zvolit v rámci objednávky. Cena přepravného se řídí platným ceníkem přepravce a aktuální cena se zákazníkovi zobrazuje při objednávání zboží.

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat neporušenost obalu. V případě vady, ji ihned nechat zapsat řidičem do přepravního listu. Obsah zásilky si kupující zkontroluje po odjezdu řidiče. Skryté vady (např. rozbití) je možné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky a žádat o sepsání zápisu o škodě.

Speciální druh přepravy

Využívá se k přepravě neskladných, nadrozměrných balíků ( zásilky těžší než 30 kg, výfuky delší než 140 cm, sudy s oleji) a speciální přeprava (autobaterie).
Tento druh přepravy řeší prodávající s kupujícím individuálně a řídí se platnýmí přepravními a cenovými podmínkami přepravce.
V tomto případě společností FOFR, více na: http://www.fofrcz.cz/obchodni-podminky

Přeprava zboží na Slovensko

Kupujícímu může být zásilka doručena přepravcem i na Slovensko. Cena a způsob dopravy je kupujícímu nabídnuta při objednávce a řídí se platnými obchodními podmínkami přepravce. Standartní cena je 150 Kč a zajišťuje ji společnost PPL.

Speciální druh přepravy na Slovensko

Využívá se k přepravě neskladných, nadrozměrných balíků ( zásilky těžší než 30 kg, výfuky delší než 140  cm) a autobaterie.
Tento druh přepravy řeší prodávající s kupujícím individuálně a řídí se platnýmí přepravními a cenovými podmínkami přepravce.
V tomto případě společností FOFR, více na: http://www.fofrcz.cz/obchodni-podminky

Nepřevzetí objednaného zboží kupujícím

Zákazník je povinen převzít objednané zboží a zaplatit ho v plné míře. Nevyzvednutí zboží bude považováno za porušení kupní smlouvy a prodejce má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s nevyzvednutím zboží (poštovní náklady, obal) podle  § 53 Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb v platném znění. Tyto náklady prodávající vyúčtuje a bude je vymáhat po kupujícím.  Při opětovném zaslání zboží k ceně zásilky bude připočteno poštovné a balné
.

V.     PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dobírkou platba při převzetí zásilky přepravci
Hotově při převzetí zboží na pobočce
Bankovním převodem na základě proforma faktury, platba za objednané zboží předem, po připsání platby na účet prodávajícího je zboží neprodleně odesláno kupujícímu.
Platební kartou při převzetí zboží na pobočce

 

VI. ZÁLOHA NA VRATNÝ DÍL – PODMÍNKY VRACENÍ

U některých druhů zboží jsou vykupovány staré díly za účelem repase a znovu použití výrobku. Typicky se jedná například o brzdové třmeny, startéry, alternátory, díly řízení, díly vstřikovacího systému a podobně. U zboží, které je předmětem výměnného programu výrobce, je nutné zaplatit zálohu na starý díl, které se připočítává k ceně zboží. O nutnosti tohoto kroku bude kupující informován prodejcem.
Tato záloha je zákazníkovi vrácena ve lhůtě 14 dnů - 5 měsíců, pokud díl splňuje všechny náležitosti stanované výrobcem pro vykoupení starého dílu. Starý díl je nutno doručit na adresu společnosti DUFY TRADE s.r.o. Vršovců 1155/1, Ostrava, 70900 nejpozději do dvou měsíců od doručení objednávky zákazníkovi.
Podmínky pro vrácení zálohy jsou:

Starý díl:

• musí být kompletní, včetně krytek, zátek i krabice. Krabici použijte z nového dílu, nesmí být porušená, polepená, popsaná atp. - v opačném případě nebude záloha uznána.
• nesmí být mechanicky ani jinak poškozen (například přehříváním)
• nesmí být příliš zkorodovaný
• musí mít všechny podstatné součásti (např alternátor nesmí být rozebraný)
• nesmí být znečištěn tak, že nelze posoudit jeho technický stav
• musí být identifikovatelný (etikety, štítky)
Vrácení zálohy proběhne po posouzení vráceného dílu výrobcem.
 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží. Prodávající dále odpovídá za to, že se věc hodí k účelu, který pro její použití uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání s osobními údaji je prováděno v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro účely plnění smlouvy a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou poskytnuty třetí osobě s výjimkou předání těch údajů dopravci, které jsou nezbytné pro účely dodání předmětu smlouvy kupujícímu.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi Prodávajícího.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, na základě písemné žádosti má právo na jejich odstranění z databáze Prodávajícího.
 

IX.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího plnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2015